Φορολόγηση από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την φορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (φυσικά πρόσωπα, νομικές οντότητες)

Τα έμπειρα στελέχη της e-consulting είναι εδώ για να εξασφαλίσουν το σωστό & άκρως κερδοφόρο φορολογικό πλάνο για εσάς

Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.(link)

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.

Κλιμάκιο εισοδήματος (€)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (€)

Σύνολο

Εισοδήματος (€)

Φόρου (€)

10.000

9%

900

10.000,

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600

40.000

9.500

10.000

44%

4.400

  

Φυσικά πρόσωπα Αγρότες

 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκιο εισοδήματος (€)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (€)

Σύνολο

Εισοδήματος (€)

Φόρου (€)

10.000

9%

900

10.000,

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600

40.000

9.500

10.000

44%

4.400

  
 • Εκτός των παραπάνω, εφαρμόζονται και οι μειώσεις του άρθρου 16 (link)
 • Στην περίπτωση που αποκτάται και εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.
 • Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.
 • Η Μείωση αυτή του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα
 • Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003) από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 8), απαλλάσσονται του φόρου

 

Νομικά πρόσωπα / οντότητες – Απλογραφικά Βιβλία

Ο φορολογικός συντελεστής για νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα καθορίζεται ως εξής:

 • Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,): 22%
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις: 22%
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς: 22%
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών: 22%
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες): 22%
 • Λοιπές νομικές οντότητες: 22%
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα: 22%

Νομικά πρόσωπα / οντότητες – Διπλογραφικά Βιβλία

Ο φορολογικός συντελεστής για νομικά πρόσωπα και οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα καθορίζεται ως εξής:

 • Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: 22%
 • Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): 22%
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς: 22%
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών: 22%
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες): 22%
 • Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α: 29%
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013: 10%
 • Λοιπές νομικές οντότητες: 22%

Συντελεστές παρακρατούμενων φόρων

 

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι συντελεστές παρακρατούμενων φόρων καθορίζονται ως εξής:

 

 • Τόκοι: 15%
 • Δικαιώματα (royalties): 20%
 • Τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες: 20%
 • Τεχνικά έργα: 3%
 • Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων – Περιοδικά καταβαλλόμενο : 15%
 • Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων με εφάπαξ καταβολή: 10%,20%
 • Πωλήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης (Δημόσιο κλπ): 1%,4%,8%
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία και : Κλίμακα φόρου (link)
 • Αποζημίωσης απολυόμενων: ?????
 • Μερίσματα:
  • 2014: 10%
  • 2015: 10%
  • 2016: 10%
  • 2017: 15%
  • 2018: 15%
  • 2019: 10%
  • 2020: 5%

Προκαταβολή Φόρου

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προκαταβολή φόρου για τους ασκούμενους σε επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται ως εξής:

 • Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα: 55%
 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες: 70%

Από την προκαταβολή φόρου εξαιρούνται:

 • οι εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 του παρόντος, του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 κατά περίπτωση,
 • οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρεία ή διασπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37),
 • οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (Α’ 91),
 • οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάμενη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μετατρέπονται σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (Α’ 61).
 • τα νομικά πρόσωπα που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου, σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου,
 • τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών, που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων. [ΠΟΛ.1014/2018].

Μείωση της προκαταβολής φόρου – Φυσικά πρόσωπα

Για υποβολή δήλωσης πρώτη φορά για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος μειώνεται στο μισό.

Επιπλέον, σε περίπτωση που μειωθεί το εισόδημα πάνω από 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΦΕ. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου. [Άρθρο 70 ΚΦΕ].

Μείωση της προκαταβολής φόρου – Νομικά πρόσωπα

Για νέες εταιρείες (νομικά πρόσωπα/οντότητες) η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο μισό για τα 3 πρώτα χρόνια από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Επιπλέον, σε περίπτωση που μειωθεί το εισόδημα πάνω από 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4172/2013.[ΠΟΛ.1060/2015]

Εισφορά Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (παρ. 1 άρθρο 43Α) η εισφορά αλληλεγγύης  υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Εισοδήμα (€)

Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης

0,00 – 12.000,00

0%

12.000,01 –   20.000,00

2,2%

20.000,01 –   30.000,00

5,0%

30.000,01 –   40.000,00

6,5%

40.000,01 –   65.000,00

7,5%

65.000,01 – 220.000,00

9,0%

220.000,01+

10,0%

Από την εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται:

 • τα φυσικά πρόσωπα είτε είναι ιδιώτες, είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
 • οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
 • οι αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/klimakes

Επικοινωνήστε μαζί μας για Πληροφορίες

Email: