Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τις περιοχές των Νήσων Αττικής

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τουρισμός

Εστίαση

Εμπόριο

Αλιεία

Επενδυτικά Σχέδια

έως 200.000
και ποσοστό ενίσχυσης 50%

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φυσικά και νομικά πρόσωπα. και Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων. Η χρηματοδότηση αφορά:
Ίδρυση επιχείρησης εστίασης και επέκταση της υφιστάμενης
98%
Ίδρυση επιχειρήσεων καταλυμάτων ξενοδοχείων και επέκταση των υφιστάμενων
94%
Ίδρυση η επέκταση επιχειρήσεων στο τομέα της βιοτεχνίας και του Τουρισμού
89%
Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
100%
Επέκταση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλιέων
100%
Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.
100%
Ενεργειακή αναβάθμιση με επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
100%
Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
100%
Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος
100%
Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών
100%
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
100%