Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια

Υγεία

Πολιτισμικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Περιβάλλον

Υλικά/ Κατασκευές

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Επενδυτικά Σχέδια

20.000 έως 200.000
και ποσοστό ενίσχυσης 50-65%

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τις παρακάτω επιδοτούμενες δαπάνες

Μηχανήματα & Εξοπλισμό
98%
Εξοπλισμό για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων
94%
Εξοπλισμό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
89%
Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
100%
Branding & Συσκευασία
100%
Ψηφιακή Προβολή / διαφήμιση
100%
Μεταφορικά μέσα
100%
Νέο Προσωπικό
100%